οψέ

οψέ
(ΑΜ ὀψέ, Α αιολ. τ. ὄψι)
επίρρ. χρον.
1. μετά από πολύ χρόνο, αργά
2. σε προχωρημένη ώρα τής ημέρας, προς το βράδυ
αρχ.
(ως πρόθ. καταχρ. με γεν.) μετά από αυτά, κατόπιν
2. «ὀψέ ποτε»
(κατά τον Ησύχ.) «μόλις ποτέ».
[ΕΤΥΜΟΛ. Το θ. ὀψ- τού επιρρ. ὀψέ με επιρρμ. -ς- (πρβλ. ἄψ, λατ. ops-) οδηγεί στη σύνδεσή του με τις λατ. προθέσεις op, ob και το ελλ. ὀπί (βλ. λ. όπισθεν). Το -έ τού τ. ὀψέ παραμένει δυσερμήνευτο (όπως και το -ε τού επιρρ. τῆλε), ενώ ο αιολ. τ. ὄψι (πρβλ. ὕψι «ψηλά»)πρέπει να έχει προέλθει από τα σύνθ. με ὀψί- (πρβλ. οψιανθής, οψι-γενής, οψι-μαθής), στα οποία το -ι- είναι πιθ. αναλογικό προς το -ι- τών σύνθ. με ἀγχι-, ἠρι- (πρβλ. αγχί-νους, ηρι-γενής). Τέλος, το επίρρ. ὀψέ απαντά στα ανθρωπωνύμια Ὀψί-γονος, Ὄψιος, Ὄψιμος, Ὄψινος και πιθ. στο μυκηναϊκό opisijo = Ὄψιος.
ΠΑΡ. όψιμος, όψιος
αρχ.
οψίχα
αρχ.-μσν.
οψίζω, οψινός.
ΣΥΝΘ. (Α συνθετικό) οψιανθής, οψίγαμος, οψιγενής, οψίγονος, οψιμαθής, οψιφανής
αρχ.
οψαμάτης, οψαρότης, οψημέρα, οψιβλαστής, οψίβλαστος, οψιγέννητος, οψίκαρπος, οψικέλευθος, οψίκλωψ, οψίκοιτος, οψίμοθος, οψίμορος, οψίνους, οψιπέδων, οψίσπορος, οψίτεκνος, οψιτέλεστος, οψίτευκτος, οψιτόκος, οψίτομος, οψίτυχος, οψιφόρος, οψίφυγος
μσν.
οψιγένεθλος
μσν.- νεοελλ.
οψίπλουτος
νεοελλ.
οψέποτε. (Β' συνθετικό) αποψέ / απόψε
αρχ.
κατοψέ].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ὀψέ — after a long time indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὀψὲ θεῶν ἀλέουσι μύλοι, ἀλέουσι δὲ λεπτά. — См. Бог долго ждет, да больно бьет …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ὥστε οὐχ ὁρῶ τι χρήσιμον ἔνεστι, τοῖς ὀψὲ δὴ τούτοις ἀλεῖν λεγομένοις μύλοις τῶν θεῶν. — ὥστε οὐχ ὁρῶ τι χρήσιμον ἔνεστι, τοῖς ὀψὲ δὴ τούτοις ἀλεῖν λεγομένοις μύλοις τῶν θεῶν. См. Бог долго ждет, да больно бьет …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • ὀψ' — ὀψέ , ὀψέ after a long time indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • вечеръ — ВЕЧЕР|Ъ (305), А с. Вечер: се ˫акоже видиши оуже вечеръ соущь и оутрьнии д҃нь далече ѥсть. ЖФП XII, 44г; б҃жствьныима евангелистома гл҃ющема маѳеови и лоуцѣ. овомоу гл҃ющю въ вечеръ соуботьныи прѣжде гл҃ѥмъ. овомоу же зѣло рано поздьньство нощи… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • поздѣ — (32) нар. 1.Поздно (близко к концу какогол. отрезка времени): и се ѹбо нощи зѣло поздѣ болѥсть на нь нападе (βαϑεὶαν) ЖФСт к. XII, 165 об.; поидоша волъсви ѿ персъ… вечеръ же поздѣ зѣло ˫ависѧ ѥдиному в тои же кумирници. диону съ хоруговью. СбЧуд …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бог долго ждет, да больно бьет — Ср. Бог простит, а суд не простит. Нет, не говори: и Бог не простит; Бог долю терпит, да больно бьет... Даль. Новые картины русского быта. 18, 3. Ср. Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein Ob aus Langmuth er sich säumet, bringt …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Бог долго ждет, да больно бьет — Богъ долго ждетъ, да больно бьетъ. Ср. Богъ проститъ, а судъ не проститъ. Нѣтъ, не говори: и Богъ не проститъ; Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ... Даль. Новыя картины русскаго быта. 18, 3. Ср. Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • οψίχα — ὀψίχα (Α) επίρρ. (κατά τον Ησύχ.) «ὀψέ. Βυζάντιον». [ΕΤΥΜΟΛ. Επίρρ. ενός αμάρτυρου επιθ. *ὀψίχος (< ὀψέ + υποκορ. επίθημα ιχος, πρβλ. οσσ ίχος)] …   Dictionary of Greek

  • поздний — диал. поздый, поздой, поздо – нареч., укр. пiзно, блр. позны, др. русск. поздъ поздний , ст. слав. поздѣ ὀψέ (Супр.), болг. позден, сербохорв. по̀зница, по̀жњака поздний плод , словен. pozdi поздно , чеш. pozdě, слвц. роzdе, польск. pozny… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”